Pelisäännöt ja laskutuksen muodostuminen

1. Sopimus yhteistyöstä

 

Asiakas antaa Mainostoimisto Teho Oy:lle (jäljempänä Teho) toimeksiannon/tarjouspyynnön joko suullisesti, puhelimitse, sähköpostilla tai kirjallisesti. Antamalla toimeksiannon asiakas hyväksyy tässä esitetyt ehdot. Yhteistyösopimusta ei tehdä erikseen ellei asiakas sellaista halua. Se voidaan laatia esimerkiksi yrityksen oman kirjallisen sopimuspohjan mukaan. Sopimussuhde katsotaan syntyneeksi, kun Teho vastaanottaa toimeksiannon tai aineellisen/aineettoman työsuoritepyynnön.

 

Teho vahvistaa asiakkaalta hinnan ja työn esim. sähköpostitse

2. Kommunikointi

 

Asiakas ja Teho kommunikoivat keskenään tai sovittaessa kolmannen osapuolen kanssa (tarjoukset, toimeksiannot, hyväksynnät, muutosehdotukset, ohjeistukset, kommentointi, lisätyöt jne.) kohdassa 1. mainituilla tavoilla sekä tapaamisilla asiakkaan tai Tehon tiloissa.

3. Tuotantoprosessi

 

Graafiset suunnittelu- ja mainonta projektit toteutetaan oletusarvoisesti seuraavassa järjestyksessä:

 

(1) Asiakas kertoo haluamastaan palveluksesta ja mahdollisesta budjetista jonka pohjalta Teho antaa asiakkaalle hintatarjouksen tämän tarvitsemasta työsuoritteesta tai muusta palvelusta.

 

(2) Jos asiakkaalla on laaja ja monimutkainen brief/työnkuvaus tai asiakas haluaa, että Teho käyttää taustatutkimukseen enemmän aikaa, sovitaan palkkiosta, joka maksetaan Teholle pelkästään briefin/työnkuvaukseen vastaamisesta/ehdotuksesta.

 

(3) Asiakas hyväksyy tai hylkää tarjouksen, tai neuvotellaan uusi hinta.

 

(4) Asiakas sopii aikataulutuksen Tehon kanssa ja yleisen käytännön mukaan maksaa 50 % hinta-arviosta Teholle, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita. Laskun eräpäiväksi sovitaan per heti ja tuotantoprosessi aloitetaan välittömästi maksun saavuttua. (Etukäteismaksua sovelletaan, jotta Teho varmistaa edes jonkinlaisen korvauksen tehdystä työstä luottotappiotilanteessa, ja tämä motivoi myös asiakasta hoitamaan oman osuutensa.)

 

(5) Asiakas toimittaa mahdollisen materiaalinsa (kuvat, teksti ym.) Teholle. Asiakas voidaan ohjata yhteistyökumppaneille, jos tarvitaan esim. copywriter-palveluita, joita Teho ei sisäisesti tuota.

 

(6) Teho toimittaa asiakkaalle luonnoksen pdf-tiedostona, ellei asiakas toisin pyydä. Verkkosivujen suunnitteluprojekteissa Teho luo väliaikaisen sivuston, johon asiakas pääsee tutustumaan omalta koneeltaan.

 

(7) Asiakas antaa palautetta sekä ilmoittaa mahdollisista haluamistaan muutoksista. Teho tekee halutut muutokset, mikäli ne sisältyvät annettuun tarjoukseen. Jos asiakkaan haluamat muutokset eivät kuulu alkuperäiseen tarjoukseen, veloitetaan näistä tuntityönä 75 €/t+alv.

 

(8) Luonnoksen saatuaan asiakas joko hyväksyy tai hylkää sen. Asiakas tai Teho tekee ohjeistuksen mahdollisista muutoksista, ja mahdollisista lisäkustannuksista sovitaan asiakkaan kanssa tai toimeksianto peruutetaan, jolloin Teholle jää maksettu 50 % sovitusta hinnasta. Jos asiakas haluaa lisäluonnoskierroksia, niistä veloitetaan erikseen.

4. Laskutus

 

Teho laskuttaa asiakasta sovitun tarjouksen mukaan tai mahdollisesti tarjouksen ja muodostuneiden lisätöiden mukaan. Jos asiakas haluaa nähtäväkseen eritellyn palveluhinnaston, Teho toimittaa tämän asiakkaalle. Laskun maksuaika on kaksi viikkoa ja tilattu aineisto/työ toimitetaan asiakkaalle maksusuorituksen saavuttua. Jos asiakas ei maksa laskuaan eräpäivään mennessä, lähetetään asiakkaalle kaksi maksumuistutusta, joissa on laskutuslisä(5 €). Jos asiakas jättää edelleen maksun suorittamatta, sovitaan maksujärjestelyistä tai Teho lähettää laskun perintään ja tarvittaessa siirrytään oikeuskäsittelyyn

5. Tehdyn työn / materiaalin luovutuksesta

 

Materiaali voidaan luovuttaa keskeneräisenä, jos asiakas ei ole pystynyt toimittamaan tekstiä, kuvia ym. tarvittavaa materiaalia sovittuna aikana. Näin vältytään siltä, että asiakas ei kohtuuttomasti venytä projektia tai laskutusta. Asiakkaan kanssa voidaan myös sopia, että asiakas tekee itse materiaaliin pienimuotoiset muokkaukset tai Teho tekee tarvittavat muutokset myöhemmin. Jos asiakkaan haluama uusi materiaali on paljon sovitusta poikkeavaa ja tästä koituu Teholle ylimääräistä työtä, Teho laskuttaa siitä erikseen.

6. Muita mahdollisia asiakkaalle koituvia kustannuksia

 

Jos asiakas pyytää Tehon palaveriin tai muuhun aikaa vievään tapaamiseen (jonka hinnasta ei sovita etukäteen) Teho veloittaa tapaamisesta 75 €/t + alv tai kyseisen palvelusuoritteen hinnan tai sovitun mukaisesti, koska tämä on luonnollisesti Tehon työaikaa ja tällä varmistetaan että asiakas ei käytä Tehoa hyväkseen asiantuntemuksen ja muun tiedon keräämiseen. Myös jos asiakas käyttää Tehoa puhelimitse tai sähköpostitse konsultointi- tai asiantuntijapalveluna niin, että se vie Tehon aikaa huomattavasti, tästä veloitetaan asiakasta kohtuuden mukaisesti.

7. Tekijänoikeudet

 

Asiakas on itse vastuussa siitä että Teholle toimitettu materiaali ja aineisto ei riko tekijänoikeus- tai vastaavia lakeja ja säädöksiä eikä ole muutenkaan hyvien tapojen vastaista tai sopimatonta. Asiakkaalle toimitettu materiaali on Tehon omaisuutta, kunnes se on kokonaan maksettu. Peruskäytäntö on, että asiakkaalle toimitetaan pdf-tiedosto ja alkuperäiset tiedostot. Tuotetut Indesign-, Photoshop-, Illustrator- ynnä muut tiedostot jäävät Tehon omaisuudeksi. Asiakas voi ostaa myös nämä tiedostot erillistä korvausta vastaan.

8. Reklamointi

 

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa laskuun, on hänen reklamoitava asiasta viikon sisällä.

9. Erimielisyydet

 

Mahdolliset asiakkaan ja Tehon väliset erimielisyydet pyritään selvittämään ensisijaisesti keskinäisillä neuvotteluilla. Jos sopimukseen ei päästä, tilanne ratkaistaan oikeusteitse Järvenpään käräjäoikeudessa. Tehon mahdollinen korvausvelvollisuus voi maksimissaan olla asiakkaan suorittaman maksun palautus. Tehoa ei voida velvoittaa maksamaan muita välillisesti aiheutuneita kuluja tai korvauksia, kuten esim. asiakkaan liiketoiminnalle aiheutuneita kuluja, myynnin menetyksiä, ei-materiaalisia menetyksiä (maine, henkinen kipu ja särky) tai näitä vastaavia seikkoja. Asiakkaan ja kolmannen osapuolen väliset ongelmatilanteet ovat heidän välisiään eikä Tehoa voi pitää niistä vastuussa.